Artikel 1 – Algemeen :

Alle verkoop – en verhuurvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door navolgende voorwaarden, behoudens schriftelijk door Tablouer aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

Alle verhuuractiviteiten worden afgesloten onder een huurovereenkomst en gelden voor alle acties tussen huurder en Tablouer.

Door effectieve bestelling, via welk kanaal dan ook, verklaart de koper/huurder de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.

De verhuurde goederen door Tablouer, dienen uitsluitend voor eigen gebruik. Onderverhuring of uitlenen aan andere organisaties en/of particulieren, bedrijven is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen.

Indien er van de voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, kan de opdrachtgever hieraan geen verdere rechten ontlenen inzake nieuwe overeenkomsten.

Eventuele voorwaarden van zijde van de opdrachtgever tellen niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

Artikel 2 – Offerte :

De klant ontvangt een offerte op maat. Deze offerte blijft 15 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met de opschortende voorwaarde dat het materiaal inmiddels nog beschikbaar is en/of niet verhuurd is.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Tablouer komt tot stand nadat Tablouer een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 3 – Duur  van de huur :

De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder het gehuurde goed in ontvangst neemt bij ons, Tablouer, of worden afgeleverd op de overeengekomen plaats.

Indien werd overeengekomen dat het gehuurde goed op een bepaalde dag door Tablouer (of diens aangestelde) geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hij/zij aanwezig is voor de in ontvangstname. Bij afwezigheid van de huurder is de Tablouer gerechtigd het gehuurde goed terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.

De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

Toezeggingen van de Tablouer i.v.m. de datum van aflevering zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling. Reservaties voor een vooraf bepaalde periode worden alleen aanvaard op basis van een getekende bestelbon of een voor akkoord getekende offerte en met het betalen van de waarborgsom. Een reservatie verplicht de huurder voor de afgesproken periode te huren. Indien de huurder, omwille van welke reden ook, de ondertekende reservatie annuleert, worden door Tablouer annulatiekosten aangerekend. Deze kosten bedragen 40 %van de huurprijs.

De huur eindigt op de overeengekomen datum wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan en zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen. De kortste huurtermijn bedraagt drie opeenvolgende huurdagen.

In alle andere gevallen, eindigt de huur op de dag van terugkeer van de gehuurde goederen in ons magazijn.  Nochtans heeft de Tablouer het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, de huurovereenkomst ten alle tijde en  zonder gerechtelijke tussenkomst te doen beëindigen en de goederen terug te halen waar deze zich ook moge bevinden.

Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij Tablouer zijn teruggebracht, wordt de huurder van rechtswege en zonder aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen.

Bijgevolg heeft Tablouer het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs van een dag, met behoud van het recht van de Tablouer om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud:

Bij verkoop blijven de goederen eigendom van Tablouer tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Zonder schriftelijk akkoord van Tablouer is de koper niet gerechtigd vóór de integrale betaling de goederen aan derden over te dragen of aan een zakelijke zekerheid te onderwerpen. In geval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden worden beschouwd.

Bij verhuur wordt de huurder nooit en onder geen enkele omstandigheid eigenaar van het gehuurde goed. Niet-teruggave van het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip is strafbaar en kan vervolgd worden.

De gehuurde goederen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel wat is overeengekomen in de overeenkomst. Wanneer de goederen voor een ander doel worden aangewend en/of op een andere wijze worden bezwaard, is Tablouer gerechtigd de goederen direct terug te halen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Eventueel hierdoor ontstane extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Risico :

5.1. Inzake huur:

Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens zijn vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Bij verlies van de goederen zullen deze aan de huurder worden doorgerekend aan de volledige vervangingswaarde.

De huurder dient de goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de richtlijnen van Tablouer en overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de huurder.

De Tablouer levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en werking en gereinigd. Bij het afhalen of ontvangstname dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangstname door de huurder of zijn gemachtigde geldt als ontegensprekelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangstname of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde de natelling en de staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van de schade of tekorten door Tablouer bindend zijn.

De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. de risico’s.

De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat als ze werden afgeleverd. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd dan worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend onverminderd zijn verhaal op derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de Tablouer. Indien één van deze feiten zich voordoet, zal de huurder dit binnen de 24 uur aan Tablouer schriftelijk meedelen en hij verbindt zich ertoe Tablouer te vergoeden tegen nieuwwaarde.

Bij terugname van de goederen wordt er een retourbon opgesteld die afgetekend wordt door de Tablouer. Indien er door de Tablouer schade aan de goederen wordt vastgesteld, zal dit op de retourbon worden vermeld. De terugname kan eveneens gebeuren onder voorbehoud van controle. Indien er niets schriftelijk werd afgetekend, heeft de Tablouer de mogelijkheid om gedurende de eerstvolgende 14 dagen de huurder uit te nodigen de schade tegensprekelijk vast te stellen. De Tablouer is anderzijds gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derde kan veroorzaken. Hij zal de Tablouer vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde materiaal.

De huurder dient voor zoveel als nodig te zorgen dat er voor het gebruik van het gehuurde een degelijke verzekering wordt afgesloten teneinde zijn verplichtingen tegenover de Tablouer te waarborgen.

5.2. Inzake verkoop:

De koper draagt, onverminderd het eigendomsvoorbehoud, het risico vanaf het ogenblik waarop de overeenkomst gesloten wordt.

Artikel 6 – Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld, zijn de genoemde prijzen onder voorbehoud van wijziging en op basis van de op het moment van aanvraag gangbare tarieven.

Ingeval de totale som van de factuur niet in zijn totaliteit vóór aanvang van het evenement wordt ontvangen, heeft Tablouer het recht de levering van de (gehuurde) materialen op te schorten tot algehele betaling werd ontvangen of in extremis te weigeren.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding is elke factuur contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling van de facturen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd worden met een rente van 1% per maand. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag en met een minimum van 150 EUR. Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. Tablouer heeft op dat ogenblik het recht het verhuurde materiaal te laten terug halen zonder tussenkomst van de rechter en alle kosten hieruit voortvloeiend door te rekenen aan de  huurder.

Inzake huur:

De huurprijzen worden berekend volgens huurdagen. De kortste huurtermijn bedraagt 3 opeenvolgende dagen (72 uur). Bij overschrijding van deze periode wordt een toeslag berekend van 20 % per bijkomende dag of 24 uren. De huurprijzen zijn steeds exclusief BTW en transport. Leveringskost: in regie.

Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve huurtijd korter is dan werd overeengekomen en zonder dat overmacht kan worden ingeroepen.

Indien de huurtijd langer is dan een periode van 4 weken, zal tweewekelijks gefactureerd worden tenzij anders overeengekomen.

De reservatie van het te huren materiaal ligt pas definitief vast na betaling van 50 % voorschot op rekeningnummer BE43 0689 3386 4901. Het resterend saldo is contant te voldoen bij levering van de gehuurde goederen of 2 dagen vóór het evenement gestort te zijn op bankrekening Tablouer BE43 0689 3386 4901. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde goed langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald te worden, gelijk aan de huursom voor de duur van de vermoedelijke verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. In geval van verlenging is de datum van eisbaarheid, de dag waarop de verlenging ingaat.

Artikel 7 – Leveringen

Levering en/of afhaling van de goederen door Tablouer gebeurt uitsluitend gelijkvloers, aan de ingang, voor zover deze gemakkelijk te bereiken is. Zijn bij de afhaling door Tablouer de gehuurde materialen niet klaar gezet voor transport, dan dient de huurder de extra kosten te vergoeden. De huurder blijft verantwoordelijk totdat de gehuurde materialen door Tablouer zijn opgehaald.

De locatie, de ondergrond en de toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en aan alle eisen te voldoen voor het plaatsen van de materialen. De locatie waar de goederen geplaatst moeten worden, dient op max. 10 meter afstand bereikbaar te zijn voor zwaar vervoer. De koper/huurder vrijwaart Tablouer voor alle schade en kosten welke mochten ontstaan i.v.m. locatie, ondergrond of toegangsweg.

De opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als bindend en nimmer als de vervaltermijn van de overeenkomst. De levertijd gaat pas in wanneer Tablouer alle benodigde bescheiden zoals tekeningen, plattegronden, bestellijsten, toegangsbewijzen, parkeerkaarten etc. heeft ontvangen.

Overschrijding van de levertijd of ophaling geeft geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Indien Tablouer ten gevolge van overmacht, staking en dergelijke meer niet in de mogelijkheid verkeert om de bestelling uit te voeren, behoudt Tablouer zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wanneer de leveringen of ophalingen worden vertraagd doordat de opdrachtgever de toegang nog niet kan vrijgeven, zullen de extra kosten die hierdoor ontstaan, worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Leveringskosten zijn berekend op basis van levering tot eerste deur, gelijkvloers. Er moet steeds iemand aanwezig zijn om hulp te bieden bij het lossen. De locatie moet goed bereikbaar zijn voor meubelwagen of aanhangwagen.

Alle materialen worden gelost naast de meubelwagen, met transpallet of karren. Voor levering op slechte bereikbare locatie, moet Tablouer hiervan op de hoogte worden gebracht en worden extra kosten aangerekend aan € 25 exclusief BTW per half uur/persoon. Elk begonnen half uur zal aangerekend worden.

Artikel 8 – Huurwaarborg :

De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Tablouer, een waarborgsom te overhandigen, contant bij levering of betaling 2 dagen voor het evenement op bankrekeningnummer BE43 0689 3386 4901. Tablouer is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het verhuurcontract aan de huurder terug te storten binnen de 15 dagen na ontvangst op voorwaarde dat de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Tablouer heeft voldaan.

Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Tablouer de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Tablouer op schadevergoeding van alle tot hiertoe gemaakte kosten.

De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Tablouer, de door de huurder verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Het gefactureerde bedrag dient contant betaald te worden bij ontvangst factuur.

Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen na haar datum.

Artikel 9 – Annulering – verbreking:

Inzake huur:

Indien de huurder, na overeenkomst, afziet van de bestelling dient dit schriftelijk te gebeuren. Een annuleringskost zal in rekening gebracht worden en in verhouding afgehouden van het reeds betaalde voorschot. De annuleringskost wordt als volgt berekend: dagen tot event = inhouden % van voorschot :

Tot 30 dagen voor het evenement : 0 %

Vanaf 30 tot 15 dagen voor het evenement : 30 %

Vanaf 15 tot 7 dagen voor het evenement : 50 %

Vanaf 6 dagen : 100 %

Bij verbreking van de huurovereenkomst ten laste van Tablouer, zal het reeds betaalde voorschot binnen de 15 dagen terugbetalen.

Inzake verkoop:

Bestellingen die op maat gemaakt werden, kunnen niet worden geannuleerd. Elke wijziging aan of verbreking van de bestelling, is voor rekening van de koper. De koper zal bij eenzijdige verbreking, Tablouer schadeloos stellen voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij de verkoop had kunnen winnen met een minimum van 50% van de verkoopprijs.

Bij eenzijdige verbreking van de koopovereenkomst ten laste van Tablouer, zal het reeds betaalde terugbetaald worden binnen de 15 dagen.

Artikel 10 – Richtlijnen voor het gebruik bij verhuur :

De huurder ontvangt de verhuurde materialen in goede en voor het gebruik geschikte staat en verplicht zich de gehuurde materialen steeds op eigen kosten in die staat te houden. De huurder is ertoe gehouden de gehuurde materialen correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor het dagelijkse nazicht en onderhoud. Schoonmaakkosten worden gerekend aan €25/half uur exclusief BTW.

De huurder zal zich – indien er tijdens het gebruik gebreken voordoen – onmiddellijk in verbinding stellen met Tablouer en haar op de hoogte brengen van de gebreken (inclusief foto’s). De huurder is verplicht de door Tablouer gegeven instructies op te volgen. Enkel Tablouer voert herstelwerkzaamheden uit of laat ze uitvoeren door derden. Herstelwerkzaamheden in geval van normale slijtage zijn voor rekening van Tablouer. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden. noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het verhuurde goed omwille van herstelwerkzaamheden en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.

De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde materialen, het vermijden van hinder, e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals: belastingen, vergunningen, verplichte controle- of veiligheidsmaatregelen, enz.. Hij zal de Tablouer vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaats hebben zonder enige tussenkomst van de Tablouer daarin.

Artikel 11 – Fotografie, beeldgebruik en social media :

Wanneer de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, verbindt de huurder zich ertoe om Tablouer toe te laten tot de locatie van het evenement waarvoor de goederen worden gehuurd met het oog op het maken van foto’s van de setting.

Tablouer heeft aldus het recht foto’s te maken op de locatie van de sfeersetting en kan hiervoor een eigen fotograaf inzetten.

De gemaakte foto’s zullen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk tegenbericht van de huurder, voor onbepaalde tijd gebruikt worden voor commerciële doeleinden en verwerkt worden in het portfolio, op de website, lookbooks en andere door Tablouer ontwikkelde salestools.

Tablouer heeft het recht de foto’s voor onbepaalde tijd te publiceren op social media, tenzij er vooraf een duidelijk schriftelijk verzoek is van de huurder om dat niet te doen.

Er zal ten allen tijde rekening gehouden worden met de aanvang van het event en het niet herkenbaar in beeld brengen van mogelijke gasten of genodigden zichtbaar op de foto’s.

Artikel 12 – Allerlei bepalingen :

De Tablouer moet altijd op de hoogte zijn van de plaats waar de materialen zich bevinden. Ieder adreswijziging van de locatie waar de gehuurde goederen zich bevinden,  dient  voorafgaandelijk en schriftelijk  aan Tablouer gemeld te worden.

De huurder verbindt er  zich toe, Tablouer onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op de onderhavige aan hem verhuurde goederen, van zijn faillissement, of zijn voornemen om België te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder of de curator onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. In geval van faillissement van de huurder, wordt de huurder of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het terug bezorgen van het gehuurde materiaal en dit binnen de gestelde tijdslimiet.

De gehuurde goederen blijven steeds eigendom van Tablouer en kunnen nooit tot het vermogen van de huurder gerekend worden.

Artikel 13 – Ontbinding van de huur :

Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derde enz is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de Tablouer op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met de schadeloosstelling gelijk aan de huur van één maand.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter :

Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.